Jan Glenstrup
   Jan Glenstrup

 
KOMMUNEPLANREVISION?

 
af Jan Glenstrup, Rakkeby


KOMMUNEPLANREVISION?
Hjørring kommunes forslag til skolestruktur er på direkte kollisionskurs med både planstrategi og kommuneplan. Disse planer er kun et par år gamle, så det har ikke været nogen lang holdbarhed. Og kommuneplanen er endda langsigtet grundlag for planlægning og udvikling i vor kommune.

En lille citatmosaik fra Planstrategiens s. 8-14 og kommuneplanen lyder nu meget fjernt, i forhold til det skoleforslag, der nu er i høring. Der står bl. a:

Der skal være fokus på sammenhængen mellem byer og landdistrikter: "Fra Byrådet vil vi gerne fremhæve, at vi har hørt og forstået signalerne om, at udviklingen i kommunen skal vægte både byer og landdistrikter".

Byer og landdistrikter skal understøtte hinanden: "…der skal arbejdes for både at skabe spændende, tillokkende byer (…) og for at bevare landsbyer og landdistrikter som levende nærmiljøer".

En strategi med fokus på livet i landistrikterne: "Rammer og samarbejder, der skal give mulighed for fortsat liv og udvikling i landdistrikterne".

Udfordringen i landdistriktsarbejdet: "At udvikle tilbuddene i landdistrikterne, så de fortsat kan eksistere som indbydende mulighed, når der skal vælges bolig og når mindre virksomheder skal etableres".

Der tilstræbes et varieret boligtilbud på landet: "Byggegrunde til enfamiliehuse, og jordbrugsparceller som en boligform, der forbinder de mindre byer og livet i de egentlige landdistrikter".

Om serviceudbuddet hedder det: "Lokalbyer rummer sædvanligvis grundskole, dagligvareforsyning og lokale erhvervs- og håndværksvirksomheder".

Samarbejde er vejen frem: "Der lægges op til dialog mellem kommune og borgere (i landsbyer og landdistrikt), for at finde holdbare løsninger, der kan modvirke forfald og sikre levedygtige landbsyer".

Det var gode ord om Hjørring Kommunes landdistriktspolitik. - Men i lyset af skolestrukturforslaget tyder meget på at man i fuldt firspring er på vej væk fra sine hensigter og værdigrundlag. Hvordan kan en hærskare af skolebusser i stedet for skoler siges at passe ind i Byrådets planstrategi fra 2007? Hvordan kan skolefri lokalbyer siges at indbyde børnefamilier til bosætning? Hvordan kan nedlagte skoler i landdistriktet bevise andet end nedlagte samlingssteder, kultur- og aktivitetshuse i landsbyernes hverdagsliv? - Hvordan skal vi nu signalere "udvikling og fortsat liv" herude?.

Det var en kort holdbarhedstid for en hel landdistriktspolitik.

Hvor er alle drømmene vi drømte?


Retur til siden om "den nye skolestruktur"Høringssvar og debat/indlæg til ny skolestruktur   

Tryk her for at komme retur til forsidenR A K K E B Y's Hjemmeside